Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2021/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.11.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 25 ДО 31 ОКТОМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 25 - 31 ОКТОМВРИ 2021 Г.

За периода от 25 до 31 октомври 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 6 645 проверки.

Проверени са 471 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 590 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 2013 превозни средства, транспортиращи дървесина, 2176 ловци, 145 риболовци и 1250 физически лица.

Извършени са съвместни проверки със служители от Министерство на вътрешните работи и Националната агенция за приходите. Екипи горски инспектори дежурят на граничните пунктове и проверяват моторните превозни средства, транспортиращи дървесина извън границите на страната ни.

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 78 констативни протоколи и 146 акта за установени административни нарушения, от които 142 по Закона за горите, 3 по Закона за лова и опазване на дивеча и един по Закона за рибарството и аквакултурите.

Задържани са 7,9 плътни куб. м обла строителна дървесина, 131,1 пр. куб. м дърва за огрев, 12 бр. моторни превозни средства, 5 моторни триона и др.

През отчетния седмичен период работиха три мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство “ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство Белоградчик“ и ТП „Държавно горско стопанство Миджур“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян – ТП „Държавно горско стопанство Алабак“, ТП „Държавно горско стопанство Пещера“ и ТП „Държавно горско стопанство Селище“.

Извършени са общо 187 проверки, в това число на 18 обекта за добив на дървесина, 5 обекта по чл. 206 от ЗГ, 76 превозни средства, 75 ловци и 13 физически лица. Съставени са 4 акта по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча, както и 9 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Берковица и РДГ София. Задържани са 32 пр. куб. м. дърва за огрев.

През изминалата седмица, по случай 87-тия рожден ден на Природен парк „Витоша“, Дирекцията гостува с пътуващата изложба „Природните паркове на територията на Югозападно държавно предприятие“ в дом за стари хора „Надежда“ гр. София. Служителите на Дирекция на Природен парк „Витоша“ засадиха фиданки от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо, а децата от Центъра за настаняване от семеен тип "Иван Вазов“ бяха зарадвани с торта, книжки и материали от богатата витошка библиотека.

Освен това през отчетния период екип на ДПП „Витоша“, WWF и партньори представиха и поставиха нови табели, които приканват посетителите на Парка да се запознаят с огромното значение на мъртвата дървесина за живота в гората. Неформална група „Лунатични разходки“ довършиха почистването на осиновената от тях пътека м. Студен кладенец – Иванчов кладенец. Експерти от ДПП „Витоша“ и доброволци от Понтика, лакираха дървените парапети по алеята за незрящи. Прочистиха пътеката от  м. Дендрариума до Алеята на билките, от паднали клони и монтираха 2 стълба за насочващи табели.

Експерти от Дирекцията участваха в мониторинг на мечката на Витоша в покрайнините на с. Боснек. Продължиха проверките по нерегламентирано навлизане на АТВ и мотори по туристическите пътеки на територията на парка.

Служителите от Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ укрепиха и ремонтираха моста по пътеката, водещ към скален феномен Халката". Засадиха фиданки от местни видове в дендрариума в м. „Абланово“ и бяха ремонтирани елементи от инфраструктурата в местността.

Служителите от Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ проведоха образователни дейности за Натура 2000 с 30 деца от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй в рамките на проект по ОПОС.  Гости на Профилираната езикова гимназия „Йоан Екзарх“ от Гърция и Испания посетиха ПЦ „Натура“ в парка. Проведе се трета работна среща на заинтересовани страни  по проект  DiGiPARKS „Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове „Врачански Балкан“ и „Железни врата“, ROBG-378.

През изминалата седмица в Природен парк „Златни пясъци“ се извърши подмяна на повредени информационни табла по детски маршрут „Песента на гората“ и отводняване на чешмите „Св. Седмочисленици“ и „Й. Минков“. Служителите на парковата дирекция извършиха мониторинг на шипобедрена костенурка и попълване данни в BioMON. Отстранена беше храстова и дървесна растителност и коситба в местообитание на орхидеята Обикновена пърчовка по проект по ОПОС.

Студенти и преподаватели от Франция и УАСГ посетиха Природен парк „Странджа“. Служителите на Дирекцията запознаха своите гости с красотата и уникалността на парка, с бита на населението, както и историята на населените места.

Студенти от Лесотехническия университет се запознаха с Природен парк „Рилски манастир“. На проведеното онлайн посещение беше изнесена и презентация на тема „Защитени територии“.

Служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ продължиха работата по укрепване на достъпа и изграждане на необходимите архитектурни елементи по туристически маршрут „С. Коларово - Коларовски водопади“, дейност от Плана за съвместни дейности между ЮЗДП и ДПП "Беласица". Продължиха с поставянето на забранителни табелки за палене на огън и за хвърляне на отпадъци по туристически маршрути в парка. Извършени бяха две проверки от гр. Петрич до хижа „Конгуро“ и от с. Самуилово до хижа „Лопово“, във връзка със спазване на Закона за горите, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Поставени бяха още два фотокапана на терен. Съвместно с външни експерти бяха направени проучвания на консервационно значими видове (Viola stojanowii, Viola speciosa, Linaria brachyphylla и Fritillaria gussichiae), дейност от Плана за съвместни дейности между ЮЗДП и ДПП „Беласица“.

През изминалата седмица служителите на Горска семеконтролна станция – Пловдив и ТП „Държавно горско стопанство Панагюрище“ участваха в практическа теренна работа при извършване на инвентаризация и мероприятия по формиране на присадените фиданки (подложки) в новосъздадената вегетативна семепроизводствена градина от черен бор на територията на  стопанството. Отчетен е висок процент (над 86%) на прихващане на присадките.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност