Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.10.2022 - Обследването на горите в района на с. Каравелово не показват неправилно стопанисване на насажденията от зимен дъб

Експертна група от Института за гората при БАН е извършила обследване на три насаждения от зимен дъб в района на с. Каравелово в Средна гора, засегнати от проливните дъждове в средата на септември 2022 г. В лабораторни условия е направен микробиологичен анализ, на база на който е изготвено независимо становище до Изпълнителна агенция по горите с констатации и препоръки.

Учените от БАН са констатирали, че и трите насаждения, в които е провеждана т.нар. санитарна сеч, са в много лошо здравословно състояние. Всички дървета имат суховършия, които засягат от 20 до 80% от короните, а средното обезлистване е повече от 60%. Установени са повреди от Armillaria mellea, Ophiostota quercus, Аgrilus biguttatus, Phellinus igniarius, Agrilus biguttatus и др. Становището на учените е, че развитието на гъбни патогени и нападения от насекомни вредители по стъблата и клоните изисква задължително провеждане на санитарни и възобновителни сечи и в трите насаждения.

Според техните наблюдения не са разкрити никакви индикации за неправилно стопанисване на обследваните горски насаждения. Влошаването на здравословното състояние е започнало преди не по-малко от 10-20 години, което показва, че предвидените санитарни мероприятия са навременни и адекватни.

В района на обследването не са забелязани каквито и да е лесовъдски нарушения в горите. Учените подчертават, че в горната част на водосбора, на стръмни терени, под влияние на проливните дъждове са възникнали множество свлачища. Най-силни повреди са наблюдавани не в младите и възобновени горски участъци, а в най-склопените, пълнодървесни, с най-висок запас и липса на ползване гори. В тях под въздействие на тежестта на дървостоя, при наличието на обилна водна възглавница над основната скала, е отключен свлачищен процес с огромно количество изкоренени дървета, който дава начало на катастрофалното наводнение в долната част на водосбора и района на бедствието.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност