Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

НачалоДейностиОсновни дейности

РДГ Шумен | Основни дейности

 

Регионалната дирекция по горите (РДГ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, структура на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Регионалната дирекция по горите осъществява функциите на Изпълнителна агенция по горите в определения й района на дейност и е пряко подчинена на ИАГ.

Регионалната дирекция по горите е специализирана териториална администрация. Ръководи се и представлява от директор. При осъществяване на правомощията си директора на Регионалната дирекция се подпомага от две администрации – обща администрация и специализирана администрация, които при осъществяването на дейността си се ръководят от принципите на законност, откритост, отговорност и координация в рамките на своята компетентност и осигуряват технически дейността на директора  по административно обслужване на гражданите и юридическите лица. Директорът осъществява своите правомощия в териториалния обхват на дейност на дирекцията.

Общата администрация включва направленията:

- „Финансово-счетоводна дейност“

- „Правно-нормативни дейности“

- „Човешки ресурси“

- „Деловодство“

 

         Специализираната администрация подпомага директора в осъществяване на правомощията му по:

-         направление „Стопанисване на горските територии“

-         направление „Опазване на горските територии“

-         направление „Възобновяване и борба с ерозията“

-         направление „Ловно и рибно стопанство“

-         направление „Ползване от горските територии“

-         направление „Отчет и промени в ГТ, недървесни горски ресурси“

За осъществяване на дейността на екипите от горски инспектори са обособени следните изнесени звена:


-         звено Търговище

-         звено Паламара

 

и  звено Шумен