Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

НачалоДокументиПравилници

РДГ Шумен | Документи

Правилник за вътрешния трудов ред в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 19.07.2023 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Дата на публикуване: 27.02.2023 г. изтегли
 
Правилник за дейността на консултативния съвет към Дирекция на природен парк "Шуменско плато"

Дата на публикуване: 18.08.2022 г. изтегли
 
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 25.07.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, РДГ, ДПП, СТЗ И СПИСАНИЕ „ГОРА“

Дата на публикуване: 28.06.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ СТАНЦИИ

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Устройствени правилници на ДПП

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС София

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от ИАГ

Заповед с рег. инд. ЗАП-270/31.03.2020г. за утвърждаване на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите" и отмяна на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите", утвърдена със заповед №1102/11.10.2016г.,

Утвърдени Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите,

Образец на Заявление за достъп до обществена информация,
Образец на Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация и
Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация


Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-259/20.03.2020

Заповед за изменение и допълнение на "Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към Изпълнителна агенция по горите"


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 892/18.11.19 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допънение на Правилника за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ

Дата на публикуване: 18.11.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Дата на публикуване: 26.09.2019 г. изтегли
 
Правилник по безопасност на труда в горите

Дата на публикуване: 24.04.2018 г. изтегли
 
Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ, съветите по лова към РДГ и комисиите по ловно стопанство към ДГС и ДЛС

Дата на публикуване: 28.01.2015 г. изтегли
 
Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети в ИАГ

Дата на публикуване: 12.12.2012 г. изтегли
 
Постановление №236
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник за работа на комисията по етика

Правилник за работа на комисията по етика


Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли