Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 16.12.2021

Длъжност: Главен експерт - инвентаризация на горските територии и горско планиране
Звено: РДГ Шумен

 

Главен експерт - инвентаризация на горските територии и горско планиране. Осъществяване на контрол по спазване на ЗГ и подзаконовите нормативни документи, провеждане на държавната политика по отношене на планирането, ползването и изпълнението на предвидените горскостопански мероприятия заложени в ГСП, планове и програми, с цел подобряване състоянието и качеството на горските ресурси и устойчивото им управление на територията на РДГ Шумен

Материали