Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 21.07.2022

Длъжност: Главен експерт „стопанисване и ползване на ГТ“
Звено: РДГ Шумен

Осъществяване на контрол по спазване на ЗГ и подзаконовите нормативни документи и провеждане на държавната политика по управление и стопанисване на държавните горски територии, независимо от собствеността, с цел подобряване състоянието и качеството на горските ресурси и устойчивото им управление на територията на РДГ Шумен.

Материали