Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 07.02.2023

Длъжност: Младши експерт „Контрол по опазване на горските територии“
Звено: РДГ Шумен

Подпомага дейността на Главен експерт „Контрол по оазване на горските територии“ при координирането работата на горските инспектори и другите служители в Регионална дирекция по горите – Шумен при извършване на проверки по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ и ЗБР.

Материали