Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.01.2022 - Лесозащитна станция гр. Варна ще работи с нова специализирана техника за извършване на лесопатологични изследвания

Днес Лесозащитна станция гр. Варна получи модерен микроскоп, анализатор на листна маса, почвен анализатор и други лабораторни уреди.  Доставката на тази специализирана техника е в изпълнение на дейностите по проект  „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция гр. Варна“ по Програма за развитие на селските райони, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. 

По проекта бяха закупени и две безпилотни летателни системи, както и томограф.

С летателни системи - самолет и дистанционно управляем летателен апарат, ще може по-прецизно да се проучват площите нападнати от вредители и болести, повредите от абиотични фактори, както и да се извършва наблюдение и заснемане при възникване на горски пожари. Дронът може да работи и в режим третиране с препарати.

„Томографът за дървета“ служи за по-прецизно лесопатологично обследване на механичното състояние на проверяваните дървета. Снабден е със сензори, които възпроизвеждат трептене и чрез специализиран софтуер се създава графика, която дава информация за размера и местоположението на уврежданията на дърветата. Чрез него могат да бъдат изведени данни за плътността на дървесината и нарушенията в нея. 

Посредством използването на допълнително устройство към томографа ще има възможност да се извършва оценка на състоянието и на кореновата система на обследваните дървета. 

Общият горски фонд, върху който Лесозащитна станция гр. Варна осъществява своята специфична дейност, е 1 109 734 ха. Това са териториите на регионалните дирекции по горите – Бургас, Варна, Русе, Сливен и Шумен, заемащи източната част на Страната. Със съвременните системи и техника, с които вече разполагат, експертите от Станцията ще могат да извършват по-прецизни лесопатологични изследвания. Осигурява се възможност за получаване на по-точна информация за диагностициране на причините за загиване на дървесната и храстова растителност и съответно предприемането на необходимите мерки и дейности за подобряване здравословното състояние на горите.